top of page

Algemene Voorwaarden MoederZacht Massage

Algemene voorwaarden MoederZacht Massage

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/ particulieren en MoederZacht Massage.

Deze voorwaarden bestaan uit 2 hoofdsecties:
1. Leveringsvoorwaarden MoederZacht Massage
2. Algemene voorwaarden en bepalingen MoederZacht Massage

1. Leveringsvoorwaarden MoederZacht Massage

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

MoederZacht Massage wordt vertegenwoordigd door Sandy Pieters-Lendemeijer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81135440. Hierna te noemen MoederZacht Massage.

De cliënt
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf bij MoederZacht Massage aanmeldt voor een behandeling of activiteit. En ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt aangemeld voor een behandeling of activiteit bij MoederZacht Massage door een andere persoon of cliënt. Zoals ook de partner, het kind, de baby van de cliënt. Hieronder valt ook de nog ongeboren baby tijdens de zwangerschap van cliënt. Allen hierna te noemen cliënt.

Behandelingen
Zwangerschapsmassages, postpartum behandelingen; massage, yoni steam, moxa, Benkung Belly Binding en holistische massage.

Behandelingsgeld
Het tarief dat cliënt verschuldigd is aan MoederZacht Massage voor het ontvangen van een behandeling.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1 Voor iedere boeking van de behandeling via de website https://www.moederzachtmassage.nl/ via de widget van salonized of een boeking telefonisch of per e-mail en sociale media zoals instagram, betekent dat (u als) cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deelname aan de behandeling geschiedt volledig op eigen risico van de cliënt.

1.3 Elke cliënt is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de behandeling te melden aan de behandelaar.

1.4.1 Deelname aan een behandeling is alleen mogelijk indien de fysieke en/of psychische gezondheid van de cliënt geen belemmering vormt. De cliënt is/zijn zelf volledig

verantwoordelijk om alvorens deelname aan activiteit contact op te nemen met medisch specialist aangaande de beoordeling of deelname aan activiteit verantwoord is voor cliënt gezondheid. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel wordt is de cliënt verantwoordelijk gedegen advies in te winnen over de deelname aan de cursus/behandeling bij een medisch specialist met BIG-registratie die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de cliënt. Zoals een behandelend arts / huisarts / kinderarts / verloskundige / gynaecoloog / fysiotherapeut / arts / klinisch psycholoog of GGD Nederland.

1.4.2 MoederZacht Massage is niet verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van cliënt, hetzij op medische criteria, psychische criteria of welke andere criteria dan ook. De cliënt is verantwoordelijk om vooraf aan deelname van de cursus/behandeling gedegen advies hierover in te winnen bij een medisch specialist met BIG-registratie die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de cliënt. Zoals een behandelend arts / huisarts / kinderarts / verloskundige / gynaecoloog / fysiotherapeut / arts / klinisch psycholoog of GGD Nederland.

MoederZacht Massage kan geen behandeling uitvoeren indien er sprake is van contra- indicaties voorafgaand aan een behandeling. Er zal dan in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.

1.5 Wanneer behandeling op locatie bij de cliënt plaatsvindt is de cliënt verantwoordelijk om een veilige en fysiek aangename omstandigheden te bieden waarin de behandeling kan plaatsvinden. Wanneer de omstandigheden niet aan de kwaliteit voldoen om de veiligheid en het welzijn van alle cliënt te waarborgen behoudt MoederZacht Massage zich het recht om de behandeling te weigeren of te annuleren.

Artikel 2 Boeking & Betaling

2.1 Voor behandeling geldt dat de cliënt zich voorafgaand kan verzekeren van een gewenste plek door tijdig een reservering te maken via het boekingsformulier op de website óf telefonisch/mail/sociale media een boeking maakt.

2.2 De cliënt dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.moederzachtmassage.nl is aangegeven bij de betreffende behandeling) binnen twee weken na het ontvangen van de betaallink en/of factuur te voldoen.

2.3 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft MoederZacht Massage het recht om op de cliënt of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4 Restitutie van het tarief van een MoederZacht Massage Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5 Voor alle reeds betaalde boekingen geldt, dat restitutie van het behandelingsgeld niet mogelijk is. Tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen tussen cliënt en MoederZacht Massage.

2.6 Als het voor cliënt een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met moederzacht[@]gmail.com om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.

Artikel 3 Annulering

3.1 Annulering van een reservering voor postpartum care behandelingen: Annuleren van deelname aan een behandeling kan uitsluitend door cliënt, door middel van een schriftelijke annulering of een annulering per e-mail van de inschrijving aan MoederZacht Massage. Annuleren kan zonder opgave van reden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht (ook bij ziekte).

Wanneer er sprake is van een bevalling, miskraam of ziekenhuisopname binnen deze 24 uur, dan wordt het geldende tarief niet in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering door MoederZacht Massage (bijvoorbeeld door afwezigheid of ziekte) zal MoederZacht Massage een andere datum aanbieden.

3.4 Wanneer een behandeling verder dan 20km vanaf Sittard plaatsvindt worden er reiskosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van betaald parkeren worden deze kosten altijd achteraf in rekening gebracht.

3.5 Tarieven van behandelingsgeld worden vastgesteld door MoederZacht Massage en vermeld op de website www.moederzachtmassage.nl.

Artikel 4 Uitsluiting

4.1 MoederZacht Massage heeft het recht de behandeling zonder opgave van reden, aan de cliënt te weigeren.

Artikel 5 Wijziging & Annulering

5.1 MoederZacht Massage behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, de prijzen/tarieven en datums van de behandeling ten allen tijde te wijzigen. Cliënt wordt via de website www.moederzachtmassage.nl en waar nodig, via email/bericht/telefoon van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

5.2 MoederZacht Massage heeft het recht zonder opgave van redenen een behandeling of iedere andere activiteit te annuleren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1 MoederZacht Massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de cliënt. Cliënt is zich bewust dat deelname aan de behandeling volledig geschiedt op eigen risico. MoederZacht Massage is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, letselschade of lichamelijk letsel bij de cliënt dat voorkomt uit het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de behandeling.

6.2 MoederZacht Massage draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige andere schade of diefstal als gevolg van of opgelopen tijdens de behandeling.

6.3 MoederZacht Massage is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cliënt zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van MoederZacht Massage schaadt.

6.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MoederZacht Massage en cliënt. Wijzigingen in afspraken zijn enkel geldig in zoverre ze door MoederZacht Massage schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden geschillen betwist in het kanton waar MoederZacht Massage is gevestigd.

6.5 Iedere cliënt die bij MoederZacht Massage behandeling ontvangt is verplicht een lichamelijke en/of psychische klachten persoonlijk te melden voor aanvang.

6.6 Deelname aan de behandeling bij MoederZacht Massage accepteert de cliënt het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Cliënt houdt zich aan de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

6.7 Raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of behandelend arts of medisch specialist voordat je met een behandeling begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent, als je zwangerschap risicovol is of wanneer er een medische indicatie is voor jouw zwangerschap.

6.8 Indien jij en/of je baby/kind een blessure hebt/heeft of andere lichamelijke klacht of een probleem rondom jouw zwangerschap raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gynaecoloog, behandelend arts of medisch specialist voordat je met een behandeling begint. Neem alleen deel aan de behandeling indien je huisarts, verloskundige, gynaecoloog, behandelend arts of medisch specialist het geschikt acht in jouw/jullie situatie.

7. Vertrouwelijkheid

7.1 MoederZacht Massage zal de door de cliënt verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

8. Klachten

8.1 Een deelnemer kan een klacht per e-mail indienen bij MoederZacht Massage: moederzacht[@]gmail.com.

8.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

 

9. Slotbepaling.

9.1 Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Leveringsvoorwaarden MoederZacht Massage 2023.

9.2 Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door MoederZacht Massage.

9.3 In alle gevallen waarin deze Leveringsvoorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist MoederZacht Massage.

9.4 Deze Leveringsvoorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij MoederZacht Massage en te raadplegen op de website www.moederzachtmassage.nl.

2. Algemene voorwaarden en bepalingen MoederZacht Massage

1. Begripsbepalingen.
1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: MoederZacht Massage

Opdrachtgever: particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met MoederZacht Massage heeft gesloten of in opdracht van wie MoederZacht Massage Diensten verricht.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen MoederZacht Massage en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm, in iedere taal en hoegenaamd ook, die MoederZacht Massage voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Bezoeker: Ieder persoon of instantie (rechtspersoon) die de inhoud van de website www.moederzachtmassage.nl of een gedeelte daarvan, tot zich neemt.

1. Toepasselijkheid

1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/particulieren en MoederZacht Massage.

1.3: Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan MoederZacht Massage

1.4: De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door MoederZacht Massage uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid

2.1: MoederZacht Massage draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door MoederZacht Massage te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

2.2: MoederZacht Massage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.3: De aansprakelijkheid van MoederZacht Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

3.1: Op de website van MoederZacht Massage namelijk: www.moederzachtmassage.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Iedere bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze website en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig ander advies. Indien een bezoeker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dit volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat MoederZacht Massage alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan MoederZacht Massage niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. MoederZacht Massage beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

3.2: Op de website kan, door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MoederZacht Massage niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MoederZacht Massage stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en correctheid van deze informatie. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

3.3: MoederZacht Massage, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoederZacht Massage, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

3.4: Indien Opdrachtgever of bezoeker berichten per e-mail aan MoederZacht Massage verzenden, worden door Opdrachtgever en bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. MoederZacht Massage aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt MoederZacht Massage geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website; b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld; c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan MoederZacht Massage of aan Opdrachtgever wordt verzonden; d) het verlies van gegevens of e) aanspraken van derde in verband met gebruik van deze website. MoederZacht Massage behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

3.5: Alle door MoederZacht Massage verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, etc. zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) en mogen niet door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van MoederZacht Massage worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Overmacht

4.1: Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van MoederZacht Massage waardoor nakoming redelijkerwijs niet van MoederZacht Massage verlangd kan worden.

4.2: In alle gevallen van overmacht heeft MoederZacht Massage het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

4.3: In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 4.2 van dit artikel is MoederZacht Massage niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.4: Onder 4.1 van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) inbegrepen: overheidsmaatregelen, werkstaking, brand, rampen, epidemie of oorlog(gevaar).

5. Geschillen

5.1: Geschillen tussen Opdrachtgever en MoederZacht Massage, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

5.2: Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

bottom of page